Latest News

Trying to learn this song

Thanks to trenzterra @ S.H.E angelic

中國話
zhong guo hua
The Chinese Language or "China Talk"


倫敦瑪莉蓮 買了件旗袍送媽媽
lun dun ma li lian, mai le jian qi pao gei ma ma
London's Marilyn bought a qipao for her mother

莫斯科的夫司基 愛上牛肉麵疙瘩
mo si ke de fu si ji, ai shang niu rou mian ge da
Mexico's Fusiji has fallen for beef noodles

各種顏色的皮膚 各種顏色的頭髮
ge zhong yan se de pi fu, ge zhong yan se de tou fa
Different skin colours, different hair colours

嘴裡唸的說的開始流行中國話
zui li han de shuo de kai shi liu xing zhong guo hua
What we're saying now will start to be popular

多少年我們苦練英文發音和文法
duo shao nian wo men ku lian ying wen fa yin he wen fa
How many years we spent learning English pronunciation and culture

這幾年換他們捲著舌頭學平上去入的變化
zhe ji nian huan ta men juan zhe she tou xue ping shang qu ru de bian hua
These few years, it's their turn to learn tongue-twisters

平平仄仄平平仄 (仄仄平平仄仄平)
ping ping ze ze ping ping ze (ze ze ping ping ze ze ping)

好聰明的中國人 好優美的中國話
hao cong ming de zhong guo ren, hao you mei de zhong guo hua
How clever of the Chinese, how beautiful is the Chinese Language

扁擔寬 板凳長
pian dan kuan, ban deng chang
The stool is wide, the bench is long

扁擔想綁在板凳上
pian dan xiang bang zai ban deng shang
The stool wishes to tie itself to the bench

板凳不讓扁擔綁在板凳上
ban deng bu rang pian dan bang zai ban deng shang
But the bench refuses to let the stool tie itself to the bench

扁擔偏要綁在板凳上
pian dan pian yao bang zai ban deng shang
The stool insists on tying itself to the bench

板凳偏偏不讓扁擔綁在那板凳上
ban deng pian pian bu rang pian dan bang zai na ban deng shang
But the bench insists on not letting the stool tie itself to the bench

到底扁擔寬還是板凳長
dao di bang deng kuan hai shi ban deng chang
Is the stool wider than the bench is long?

哥哥弟弟坡前坐
di di ge ge po qian zuo
Elder brother and younger brother rushing for the seat

坡上臥著一隻鵝
po shang wo zhe yi zhi er
On the slope is a swan

坡下流著一條河
po xia liu zhe yi tiao he
Down the slope is a river

哥哥說 寬寬的河
ge ge shuo, kuan kuan de he
Elder brother says, the wide river

弟弟說 白白的鵝
di di shuo, bai bai de er
Younger brother says, the white swan

鵝要過河 河要渡鵝
er yao guo he, he yao du he
The swan wants to cross the river, the river wants to cross the swan

不知是那鵝過河
bu zhi shi na er guo er
Not sure whether it's the swan crossing the river

還是河渡鵝
hai shi he du er
Or the river crossing the swan

全世界都在學中國話
quan shi jie dou zai xue zhong guo hua
The whole world is learning how to speak Chinese

孔夫子的話 越來越國際化
kong fu zi de hua, yue lai yue guo ji hua
Confucius' sayings have been more global

全世界都在講中國話
quan shi jie dou zai jiang zhong guo hua
The whole world is speaking Chinese

我們說的話 讓世界都認真聽話
wo men shuo de hua, rang shi jie dou ren zhen ting hua
What we say, the world is paying close attention

紐約蘇珊娜 開了間禪風Lounge Bar
niu yue su san na, kai le jian shan feng lounge bar
New York's Susana, has opened a lounge bar

柏林來的沃夫岡 拿胡琴配著電吉他
bo lin lai de wo fu gang, na hu qin bei zhe tian ji ta
Berlin's Wolfgang (Mozart?), pairs his violin with an electric guitar

各種顏色的皮膚 各種顏色的頭髮
ge zhong yan se de pi fu, ge zhong yan se de tou fa
Different skin colours, different hair colours

嘴裡唸的說的開始流行中國話
zui li nian de shuo de kai shi liu xing zhong guo hua
Are all speaking the soon-to-be-popular Chinese language

有個小孩叫小杜
you ge xiao hai jiao xiao du
There's a small boy called Xiao Du

上街打醋又買布
shang jie da cu you mai bu
Making a living on the streets

買了布 打了醋
mai le bu, da le cu
Buying the cloth, beating the vinegar

回頭看見鷹抓兔
hui tou kan jian ying zhua tu
Turning back to see the eagle catching the rabbit

放下布 擱下醋
fang xia bu, ge xia cu
Putting down the cloth, cutting the vinegar

上前去追鷹和兔
shang qian qu zhui ying he tu
Going forth to chase the eagle and the rabbit

飛了鷹 跑了兔
fei le ying, pao le tu
The eagle has flown away, the rabbit has run away

灑了醋 濕了布
sha le cu, shi le bu
Spreading the vinegar, wetting the cloth

嘴說腿 腿說嘴
zui shuo tui, tui shuo zui
The mouth says the thigh, the thigh says the mouth

嘴說腿 愛跑腿
zui shuo tui, ai pao tui
The mouth says the thigh, the thigh loves running

腿說嘴 愛賣嘴
tui shuo zui, ai mai zui
The thigh says the mouth, the mouth loves to sell

光動嘴 不動腿
guang dong zui, bu dong tui
Speaking without action

光動腿 不動嘴
guang dong tui, bu dong zui
Action without speaking

不如不長腿和嘴
bu ru bu zhang tui he zui
Might as well not have thighs and mouths

到底是那嘴說腿 還是腿說嘴
dao di shi na zui shuo tui, hai shi tui shuo zui
Is it the mouth saying the thigh or the thigh saying the mouth?

Blogged with Flock

No comments